Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (ΚΕΕ)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και του άξονα προτεραιότητας  «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης», συγκρότησε την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με στόχο την  επιστημονική υποστήριξη της Πράξης: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού».

Περισσότερα…

Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ)

Σε επίπεδο Υ.ΠΑΙ.Θ., συστήνεται Ομάδα Εργασίας με διακριτικό τίτλο «Ομάδα Διαχείρισης Έργου» (ΟΔΕ) με αντικείμενο την ανάπτυξη δράσεων συνέργειας με άλλες πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, η καταγραφή των δράσεων και των καλών πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα…

Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.ΣΥ.Δ.Π.)

Σε επίπεδο Υ.ΠΑΙ.Θ., για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε., έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας με διακριτικό τίτλο «Επιτροπή Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης» (Ε.ΣΥ.Δ.Π.) με συγκεριμένες αρμοδιότητες. Οι συνολικά 13 τριμελείς Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.ΣΥ.Δ.Π.) αποτελούνται από: α) τον Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε. και Δ.Ε. β) το Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. γ) 1 άτομο, το οποίο έχει υποστηρικτικό ρόλο και παράλληλα θα ασκεί και χρέη γραμματειακής και επικοινωνιακής υποστήριξης.

Περισσότερα…

Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ)

Οι Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) έχουν οριστεί σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από τον Περιφερειακό Δ/ντη Π.Ε. & Δ.Ε. Μέλη της ΠΟΔΠ  είναι: Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε., Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας Εκπ/σης, Σχολικοί Σύμβουλοι Β/θμιας Εκπ/σης που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων, Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε καθώς και εκπαιδευτικοί. Το κάθε μέλος της ΠΟΔΠ θα έχει στην αρμοδιότητά του μια ομάδα σχολείων της περιοχής ευθύνης του.

Περισσότερα…

Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ)

Σε κάθε σχολική μονάδα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης έχει συσταθεί σχολική Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.), αποτελούμενη από 2 μόνιμους εκπαιδευτικούς, η οποία θα έχει και την ευθύνη εφαρμογής των δράσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Οι εκπαιδευτικοί ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, μετά από σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερα…

    Forgot your details?