Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ)

Οι Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) έχουν οριστέι σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από τον Περιφερειακό Δ/ντη Π.Ε. & Δ.Ε. Μέλη της ΠΟΔΠ είναι: Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε., Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας Εκπ/σης, Σχολικοί Σύμβουλοι Β/θμιας Εκπ/σης που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων, Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε καθώς και εκπαιδευτικοί. Το κάθε μέλος της ΠΟΔΠ θα έχει στην αρμοδιότητά του μια ομάδα σχολείων της περιοχής ευθύνης του.
Αρμοδιότητες:
1. Υποστηρίζουν το σχεδιασμό δράσεων πρόληψης μέσα από την καταγραφή και διαβίβαση στοιχείων (αναφορές, προτάσεις) παρακολούθησης του φαινομένου ΣΒΕ στις σχολικές μονάδες της περιφέρειας.
2. Συνεργάζονται με τις ΟΔΠ που συγκροτούνται σε κάθε σχολική μονάδα για την υποστήριξη της στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων πρόληψης και διοχέτευσης προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών.
3. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων σε επίπεδο περιφέρειας, επιδιώκοντας τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης.
4. Ενημερώνουν και εποπτεύουν τις Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ), διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων –γονέων, μαθητών, τοπικής κοινότητας (λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές).
5. Συλλέγουν, σε συνεργασία με την ΕΣΥΔΠ, τα σχέδια δράσης και τις καλές πρακτικές/σχέδια δράσης /δίκτυα που υλοποιούνται από τις ΟΔΠ.
Για όλες τις ανωτέρω εργασίες οι ΠΟΠΔ θα τηρούν κοινό αρχείο σε συνεργασία με την ΕΣΥΔΠ, στην αντίστοιχη Περιφερειακή Δ/νση εκπαίδευσης.

Αποφάσεις Σύστασης Ομάδων ΠΟΔΠ

Forgot your details?