Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ)

Σε κάθε σχολική μονάδα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης έχει συσταθεί σχολική Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.), αποτελούμενη από 2 μόνιμους εκπαιδευτικούς, η οποία θα έχει και την ευθύνη εφαρμογής των δράσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Οι εκπαιδευτικοί ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, μετά από σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι αρμοδιότητες της κάθε ΟΔΠ είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Συνεργάζεται με την ΕΣΥΔΠ και την ΠΟΔΠ και έχει την ευθύνη εφαρμογής των δράσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
2. Βοηθά στη διεξαγωγή εκτιμήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό της συχνότητας του φαινόμενου της σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του, μέσω εργαλείων έρευνας που θα καθοριστούν από την ΚΕΕ
3. Υλοποιεί σχέδια δράσης (Project, ερευνητικές εργασίες, βιωματικές δράσεις κ.ά.)
4. Ενημερώνει και επιμορφώνει τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και διοργανώνει δραστηριότητες (ενδεικτικά, ομιλίες, διαλέξεις, προβολή ταινιών κλπ.) με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων – γονέων, μαθητών, σχολικής/τοπικής κοινότητας κλπ.

Forgot your details?