Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ)

Σε επίπεδο Υ.ΠΑΙ.Θ., συστήνεται Ομάδα Εργασίας με διακριτικό τίτλο «Ομάδα Διαχείρισης Έργου» (ΟΔΕ) με αντικείμενο την ανάπτυξη δράσεων συνέργειας με άλλες πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, η καταγραφή των δράσεων και των καλών πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Αρμοδιότητες:
• Αναπτύσσει δράσεις συνέργειας με άλλες πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως «Σχολές Γονέων» και του «Μηχανισμού Άμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού».
• Καταγράφει τις δράσεις που υλοποιούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη συντονισμένη δράση για την καταπολέμηση της σχολικής βίας και εκφοβισμού, καθώς και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων.
• Καταγράφει τη διεθνή εμπειρία, συλλέγει καλές πρακτικές και εφόσον αυτό απαιτηθεί, συνεργάζεται με φορείς του εξωτερικού οι οποίοι έχουν επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στο πεδίο.

Forgot your details?