Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.ΣΥ.Δ.Π.)

Σε επίπεδο Υ.ΠΑΙ.Θ., για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε., έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας με διακριτικό τίτλο «Επιτροπή Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης» (Ε.ΣΥ.Δ.Π.) με συγκεριμένες αρμοδιότητες. Οι συνολικά 13 τριμελείς Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.ΣΥ.Δ.Π.) αποτελούνται από:
α) τον Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε. και Δ.Ε.
β) το Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε.
γ) 1 άτομο, το οποίο έχει υποστηρικτικό ρόλο και παράλληλα θα ασκεί και χρέη γραμματειακής και επικοινωνιακής υποστήριξης.

Αρμοδιότητες:
• Η προώθηση στις σχολικές μονάδες των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης προγραμμάτων πρόληψης ενάντια στη ΣΒΕ με αξιοποίηση ταυτόχρονα, του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, της Ευέλικτης Ζώνης, των κάθε είδους διαθεματικών δραστηριοτήτων (ερευνητικές εργασίες, project, βιωματικές δράσεις κ.ά.) και των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων κ.α.
• Η προώθηση και αξιοποίηση των συνεργασιών που μπορούν να αναπτυχθούν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Σχολικές Επιτροπές και Γραφεία Παιδείας των Ο.Τ.Α., Συνήγορο του Παιδιού, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Διεθνή Αμνηστία κ.λ.π.).
• Η οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων και επιμορφώσεων με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών γύρω από θέματα που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
• Η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης και συνεργασίας με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανώσεις, με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας κ.ά.
• Ο συντονισμός και η εποπτεία όλων των απαραίτητων ενεργειών για την πρόληψη και καταγραφή φαινομένων ΣΒΕ στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης τους.
• Η συλλογή στοιχείων για την αποτύπωση περιστατικών που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
• Η σύνταξη αναφορών σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων πρόληψης στις περιφέρειες αρμοδιότητάς τους.
• Η ανάρτηση στην ενημερωτική πύλη της πράξης των «καλών πρακτικών» πρόληψης που υλοποιούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
• Η προώθηση προς την εκπαιδευτική κοινότητα και τις σχολικές μονάδες σχετικού εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού υλικού που παράγεται μέσω της Πράξης.
• Η τήρηση, στις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε., αρχείου υλοποίησης της Πράξης, όπου θα περιλαμβάνονται τα πρακτικά και τα παραδοτέα της (ενδεικτικά, κανονιστικές αποφάσεις, αναφορές, πρακτικά συνεδριάσεων κλπ).
• Η συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης της Πράξης (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Οι Επιτροπές θα επιμορφωθούν πάνω σε θέματα ΣΒΕ, μέσω ειδικής πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, που διαχειρίζεται το ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

Θεσμικό Πλαίσιο:

Forgot your details?