Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού απασχολεί  όχι μόνο  τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά την κοινότητα και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Ο σχολικός εκφοβισμός και η σχολική βία δεν αποτελούν πλέον terra incognita για τους ερευνητές, τους εκπαιδευτικούς και την ελληνική πολιτεία. Αντίθετα, παρατηρείται σημαντική αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά που αντανακλά το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την ποσοτική και ποιοτική φαινομενολογία της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στη χώρα μας.

Η αναγνώριση του φαινομένου από την πολιτεία εκδηλώθηκε με την Ιδρυση του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, το Φεβρουάριο του 2013. Συνεχίζεται δε, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος, που αφορά την πρόληψη του φαινομένου, μέσα από την προώθηση εξειδικευμένων δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η πρόβλεψη της σύστασης της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ) του Προγράμματος είναι μια ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των προβλεπόμενων από το έργο δράσεων. Η ΚΕΕ στηρίζει επιστημονικά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρέχει τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου, καθοδηγεί και εποπτεύει το έργο των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, και συμβάλλει σε μια ορθολογική, τεκμηριωμένη και ψύχραιμη ενημέρωση, προστατεύοντας από τους ‘ηθικούς πανικούς’ για την έκταση και τη συχνότητα του φαινομένου στη χώρα μας.

Οι αρμοδιότητες της ΚΕΕ αφορούνν αποκλειστικά την επιστημονική στήριξη των φορέων πρότασης λειτουργίας και υλοποίησης της Πράξης. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και εισηγείται τις θεματικές και τις σχετικές  με τις δράσεις του έργου μεθοδολογίες και τα εργαλεία της έρευνας.

Η σύνθεσή της είναι διεπιστημονική και συμμετέχουν καταξιωμένοι επιστήμονες της χώρας που έχουν ασχοληθεί με τη θεωρία, την έρευνα και τις πρακτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της ΚΕΕ αντανακλάται –μεταξύ άλλων- και στις θεματικές ενότητες της επιμόρφωσης, που αναδεικνύουν ισόρροπα τις επιμέρους κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, παιδαγωγικές όψεις του φαινομένου, τις σύγχρονες προσεγγίσεις του, καθώς και  την ανάγκη της πρόληψης σε   πολλαπλά επίπεδα παρέμβασης.

Στοχεύουμε στο να γεφυρώσουμε την απόσταση που υπάρχει μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης, της έρευνας και των εφαρμοσμένων πολιτικών/πρακτικών.

Στοχεύουμε στην ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και την παροχή της τεχνογνωσίας, χωρίς περιορισμούς και στεγανά σκέψης.

Στοχεύουμε στη συνεργασία και τον εποικοδομητικό επιστημονικό διάλογο με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

 

Η πρόκληση είναι μπροστά μας..

 

Η Πρόεδρος της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής

Καθηγήτρια Βάσω Αρτινοπούλου

0 Comments

Forgot your details?