Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 4965/29-06-2015 εγκυκλίου, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης
της επιμόρφωσης μελών ΟΔΠ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία
Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ)
στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σχολικού
έτους 2014-2015, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Σχετική Εγκύκλιος

0 Comments

Forgot your details?