Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» στους Άξονες Προτεραιότητες 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει προγραμματιστεί απολογιστικό συνέδριο με στόχο την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας για την διαχείριση, αντιμετώπιση και εν τέλει την έγκαιρη πρόληψη των περιστατικών της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Σκοπός του συνεδρίου είναι όχι μόνο να αποτιμηθούν οι επιμέρους δράσεις και ενέργειες αλλά να δοθούν νέες κατευθύνσεις, να επαναπροσδιοριστούν στόχοι ή να τεθούν νέοι και μέσα από όλα αυτά να χαραχθεί μια ουσιαστική πολιτική αντιμετώπισης του φαινομένου στην εκπαίδευση.

Βασικοί ομιλητές του συνεδρίου, το οποίο προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 16 Οκτωβρίου 2015, θα είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ), ενώ θα παραβρεθούν μέλη των Επιτροπών Συντονιστών Δράσεων (ΕΣΥΔΠ), μέλη των Περιφερειακών Ομάδων Διαχείρισης (ΠΟΔΠ) καθώς και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα παρουσιασθούν ευρήματα από την καταγραφή των περιστατικών σχολικής βίας αλλά και από τα ερωτηματολόγια τα οποία κλήθηκαν μαθητές και των δύο βαθμίδων να συμπληρώσουν ανώνυμα και ηλεκτρονικά. Επειδή πρόκειται για μια καινοτόμα δράση που υλοποιείται πρώτη φορά στα δημόσια σχολεία της ελληνικής επικράτειας απαιτείται να υπάρχει μια σαφέστερη, πληρέστερη και πιο αντικειμενική εικόνα για το φαινόμενο  του ενδοσχολικού εκφοβισμού, η οποία θα προέρχεται μέσα από τις  εμπειρίες των μαθητών. Είναι αδήριτη ανάγκη να προσδιοριστούν με επιστημονικό τρόπο οι αιτιολογικοί παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο ώστε να εφαρμοστούν στοχευμένες δράσεις αντιμετώπισής του. Επιπρόσθετα, θα τεθούν υπό συζήτηση θέματα που αφορούν στην ευρύτερη υλοποίηση του προγράμματος όπως

η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μελών της σχολικής κοινότητας αλλά και σκέψεις για προτάσεις  ή επιπρόσθετες παρεμβάσεις προς τη βέλτιστη αντιμετώπιση και πρόληψη  του φαινομένου.

Με την διοργάνωση του συνεδρίου ολοκληρώνεται η πράξη «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν δράσεις με στόχο συγκρότηση μιας υποστηρικτικής δομής – δικτύου για την προώθηση εξειδικευμένων δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού.

 

Περισσότερες Πληροφορίες (Απόφαση, ΑΔΑ:7ΡΚΦ465ΦΘ3-Ο8Β )

 

Δήλωση συμμετοχής

0 Comments

Forgot your details?