Η επιμόρφωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, την επιστημονική καθοδήγηση της υπ. αρ. πρωτ. 23/8-1-2016 συσταθείσας Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΦΕΚ 7/Υ.Ο.Δ.Δ./13-01-2016 & 70/Υ.Ο.Δ.Δ./11-02-2016), για θέματα λειτουργίας δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη συνδρομή του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και του Σχολικού Δικτύου. Το επιμορφωτικό υλικό και η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ) στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, την επιστημονική καθοδήγηση της υπ. αρ. πρωτ. 23/8-1-2016 συσταθείσας Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΦΕΚ 7/Υ.Ο.Δ.Δ./13-01-2016 & 70/Υ.Ο.Δ.Δ./11-02-2016), για θέματα λειτουργίας δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη συνδρομή του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και του Σχολικού Δικτύου. Το επιμορφωτικό υλικό και η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ) στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, την επιστημονική καθοδήγηση της υπ. αρ. πρωτ. 23/8-1-2016 συσταθείσας Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΦΕΚ 7/Υ.Ο.Δ.Δ./13-01-2016 & 70/Υ.Ο.Δ.Δ./11-02-2016), για θέματα λειτουργίας δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη συνδρομή του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και του Σχολικού Δικτύου.

 Το επιμορφωτικό υλικό και η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ) στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».